HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 799

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2566

               พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2566 เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่นๆในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์chu280966.2