HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 52

            วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐น.คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน จัดประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

4102566.1504102566.7

เรื่องเดิม

        ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้สอบข้อเท็จจริงนายอัมพร บูรณ์เจริญ กรณีเกิดเหตุไฟไหม้คอกสัตว์และเครื่องมือประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย เหตุเกิดบ้านเลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๖ บ้านสามโค
ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ข้อเท็จจริง
          องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้ดำเนินการประมาณการราคาความเสียหายแล้วตามรายการ ดังนี้

    - โครงสร้างคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย ตามประมาณการราคากองช่าง เป็นเงิน ๑๘,๖๓๒ บาท
    - เทรลเลอร์รถไถเดินตามมือสอง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
    - ฟางอัดก้อน ๒๐๐ ก้อน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
ระเบียบข้อกฎหมาย
    ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
    ๒.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด                        มท ๑๘๐.๒/๕๔๑๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
    ๓. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
         การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน นาย อัมพร บูรณ์เจริญ อยู่บ้านที่ ๘๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลปราสาททอง มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากครอบครัวได้รับความเดือดร้อนประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้คอกสัตว์เสียหายเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ประมาณ ๒๐.๐๐น.  โดยสาเหตุอัคดีภัยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร นายอัมพร บูรณ์เจริญ(ผู้ประสบเหตุ) จึงมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน