HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

Written by Super User
Hits: 1615

 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2566

  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ใช้หลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

 

1006530ประกาศ กถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  18  สิงหาคม 2557   อ่านรายละเอียด

 

1006530ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2564    ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564  หมวด 12 การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   (ข้อ 258 - ข้อ 295) คลิ๊กอ่าน...

 

 lg888

lg999