HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

หลักเกณฑ์การบรรจุ/แต่งตั้งบุคลากร

Written by Super User
Hits: 1876

 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2566

    องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ใช้หลักเกณฑ์ในการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.กลาง) และ (ก.จังหวัด) ดังนี้

true fa  การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

    ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 คลิ๊กอ่าน..

    ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564   หมวด 5  การบรรจุและแต่งตั้ง (ข้อ 109 - ข้อ 153)คลิ๊กอ่าน...

true faการแต่งตั้งพนักงานจ้าง

      ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563 หมวด 14  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ส่วนที่ 4  (ข้อ 417/18 - ข้อ 417/23) คลิ๊กอ่าน...

true fa  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

    ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีผู้ดำรงตำเเหน่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติราชการได้ คลิ๊กอ่าน...

    ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีผู้ดำรงตำเเหน่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติราชการได้ คลิ๊กอ่าน...

    ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีผู้ดำรงตำเเหน่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติราชการได้ คลิ๊กอ่าน...

    ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ ในกรณีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่มีผู้ดำรงตำเเหน่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติราชการได้ คลิ๊กอ่าน...

    ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ในกรณีผู้อำนวยการกองช่าง ไม่มีผู้ดำรงตำเเหน่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติราชการได้ คลิ๊กอ่าน...

    ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.คลัง ในกรณีผู้อำนวยการกองคลัง ไม่มีผู้ดำรงตำเเหน่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติราชการได้ คลิ๊กอ่าน...

    ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณีหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีผู้ดำรงตำเเหน่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติราชการได้ คลิ๊กอ่าน...