HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

FAQ คำถามที่พบบ่อย

Written by Super User
Hits: 2080

arrow-green14Q:ถาม  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี
3. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดาและมารดาที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา
    * กรณีบิดาและมารดาที่เป็นเลี้ยงดูเด็ก และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองคนหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝ่ายเดียว บิดาหรือมารดาสามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ แต่ต้องมีผู้รับรองว่าบิดาหรือมารดาผู้ยื่นลงทะเบียนอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี (ดร.02)

• ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
***ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์พันธ์ มีสิทธิ์ดี เบอร์โทรศัพท์ 082-9809257 หรือ 0-4458-2231

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำปีงบประมาณ 2565

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหญิงตั้งครรภ์/มารดา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือผู้ปกครอง
 3. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)
 4. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์)
 5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (กรณียื่นหลังคลอด)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านเด็กแรกเกิด (กรณีคลอดแล้ว)
 7. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (บัญชีธนาคาร) ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสิน
 8. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ใหญ่บ้าน และ บัตรประจำตัว อสม. ประจำหมู่บ้าน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...itaclike

  

 

arrow-green14Q:ถาม  ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น นส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  

arrow-green14Q:ถาม  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2565 

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment)  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงจากรมบัญชีกลาง แทน อบต.

โดยกำหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

    ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้

 

arrow-green14Q:ถาม  แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ประจำปีงบประมาณ 2563

แจ้งการแสดงตนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันที่ 30 กันยายน 2562  เวลา09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 3. บัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) (กรณีผู้พิการ)  
 4.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ

***แบบแสดงตนกรณีมาด้วยตนเอง ดาวน์โหลด..
กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่
โดยให้นำ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ)
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ
 6. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง
 7. ทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง

** ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**  

** หนังสือมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด..

** แบบแสดงตนกรณีมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด..

 

arrow-green14Q:ถาม  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2565

211

arrow wiolet 12A:ตอบ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2565

    กำหนดให้ อบต. มีการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 - เดือนกันยายน 2564  โดยให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ อบต. แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนตามระเบียบฯ 

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...itaclike

 

 arrow-green14Q:ถาม  การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก)
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน มีดังนี้
1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. เจ้าหนาที่ รับ/ตรวจคำขอ
4. ชำระค่าธรรมเนียม
5.นายทะเบียนออกใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์
อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯ ดังนี้
1. กรณีตั้งใหม่ จำนวน 50 บาท
2.กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 20 บาท
3. กรณียกเลิก จำนวน 20 บาท
4. กรณีออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 30 บาท
5. ขอคัดสำเนาเอกสาร จำนวน 30 บาท
***ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรืองวันเลิกประกอบกิจการ
***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.ปราสาททอง หรือ 0-4458-2231

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...itaclike

arrow-green14Q:ถาม  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี

3. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดาและมารดาที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา
    * กรณีบิดาและมารดาที่เป็นเลี้ยงดูเด็ก และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองคนหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝ่ายเดียว บิดาหรือมารดาสามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ แต่ต้องมีผู้รับรองว่าบิดาหรือมารดาผู้ยื่นลงทะเบียนอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี (ดร.02)

• ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
***ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์พันธ์ มีสิทธิ์ดี เบอร์โทรศัพท์ 082-9809257 หรือ 0-4458-2231

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...itaclike

  

211

arrow-green14Q:ถาม เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

211

 

arrow wiolet 12A: ตอบ  เอกสารในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน) จำนวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน) จำนวน 1 ชุด

 อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมitaclike

 211

arrow-green14Q:ถาม  เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A: ตอบ   เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ  ได้แก่

1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ พร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) จำนวน 1 ฉบับ
6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคำขอแทน) จำนวน 1 ชุด
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการจะรับเงินผ่านธนาคารของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมitaclike