HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ประกาศ สภาอบต.

Written by Super User
Hits: 2420

star ประจำปี 2567

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 (24/5/2567) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 (7/5/2567) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 (27/2/2567) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 (19/2/2567) อ่านรายละเอียด...

 

star ประจำปี 2566

ประกาศ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (12/12/2566) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (13/11/2566) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (14/9/66) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (12/9/66) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (12/9/66) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (8/9/66) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่2 (27/7/66) อ่านรายละเอียด... 

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 (17/7/66) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 (17/7/66) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 (12/9/66) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (20/3/66) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ปราสาททอง สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567อ่านรายละเอียด...

 

star ประจำปี 2565

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 (3/11/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 (3/11/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 3 (23/9/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 (16/9/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 (9/9/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 (8/9/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (23/3/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (22/3/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 (16/12/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (16/12/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 (2/8/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 (19/7/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (19/5/65) อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (20/5/65) ครั้งที่ 1 อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565(20/5/65)อ่านรายละเอียด...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (5/1/65) ครั้งที่ 1 อ่านรายละเอียด...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (5/1/65) อ่านรายละเอียด... 

ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ปราสาททอง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 อ่านรายละเอียด...

 

star ประจำปี 2564

 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 (23/09/64)  อ่าน...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 (24/08/64)  อ่าน...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 (09/08/64)  อ่าน...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (09/08/64) อ่าน...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (26/04/64) Read more..

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (26/05/64) Read more...

ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ปราสาททอง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (15/2/2564) Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 (02/1/64) Read more..

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (01/01/64) Read more...

 

 

star ประจำปี 2563

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 (09/12/63) Read more..

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (09/12/63) Read more...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 (30/07/63) Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (16/07/63) Read more..

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (16/07/63) Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (24/04/63) Read more..

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (24/04/63) Read more..

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (18/02/63) Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (3/02/63) Read more...

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (3/02/63) Read more..

  

star ประจำปี 2562

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 (4/12/62) Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 (4/12/62) Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 (17/9/62) Read more..

ประกาศอำเภอเขวาสินรินทร์ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 (16/9/62) Readmore...

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 (23/8/62) Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 (19/8/62) Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 (7/8/62) Read more..

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 (7/8/62) Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 (7/5/62) Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 (23/4/62) Read more..

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 (23/4/62) Read more..

ประกาศ  การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ปราสาททอง สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 Read more..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (4/2/62) Read more..

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (4/2/62) Read more..


star ประจำปี 2561

ประกาศ เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561  ครั้งที่ 1 (4/12/61) Readmore..

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561  ครั้งที่ 1 (4/12/61) Readmore..

ประกาศ อำเภอเขวาสินรินทร์ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561(7/09/2561) Read more..
ประกาศ
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 Read more{10/08/61)
ประกาศ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 {เรียกประชุมสภาฯ} {ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ} (06/08/61)
ประกาศ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 2/2561 { เรียกประชุมสภาฯ} { ประขาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ} (25/04/61)
ประกาศ อำเภอเขวาสินรินทร์ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2561 Read more..
ประกาศ สภา อบต. กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี 2561 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 Read more..

ประกาศ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [เรียกประชุมสภาฯ] [ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ] (30/1/61)


ประจำปี 2560
เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (29/11/60)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (29/11/60)
ประกาศสภา อบต. ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 (25/10/60)
ประกาศอำเภอเขวาสินรินทร์ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2560 (25/10/60)
ประกาศสภา อบต.ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 (14/09/60)

ประกาศอำเภอเขวาสินรินทร์ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 (13/09/60)
ประกาศสภา อบต.
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 (18/08/60)
ประกาศสภา อบต. เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 (07/08/60)
ประกาศสภา อบต. เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560( 01/06/2560)
ประกาศอำเภอเขวาสินรินทร์
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 [26/04/2560]
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี2561(6/02/2560)
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 (24/01/2560)