HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Written by Super User
Hits: 2195

true fa รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่าน... new7

true fa รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่าน.... 

true fa รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่าน..

true fa รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่าน..

true fa รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่าน..

true fa รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่าน..

true fa รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่าน..

true fa รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่าน..

true fa รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่าน..