HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ประเมินความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

Written by Super User
Hits: 81

 

arrow green14 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านรายละเอียด...