HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การมอบอำนาจการปฎิบัติงาน

Written by Super User
Hits: 3344

 

imagesCA78C24Zคำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ณ วันที่ 30/09/2563)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ณ วันที่ 30/09/2563)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ณ วันที่ 30/09/2563)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ณ วันที่ 30/09/2563)

 

imagesCA78C24Zคำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ณ วันที่ 17/09/2562)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ณ วันที่ 17/09/2562)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ณ วันที่ 17/09/2562)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ณ วันที่ 17/09/2562)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ณ วันที่ 17/09/2562)


imagesCA78C24Z คำสั่ง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน  Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง Read more..  (ณ วันที่ 20/09/2561)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

imagesCA78C24Z คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
Read more.. (ณ วันที่ 20/09/2561)

star หนังสือแจ้งเวียนการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต. อ่านรายละเอียด.. star