HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การใช้จ่ายเงินสะสม

Written by Super User
Hits: 271

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 arrow green14 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/25667 (ครั้งที่1 5/3/2567) อ่านรายละเอียด...

 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

arrow green14 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2566 (ครั้งที่1 24/3/2566) อ่านรายละเอียด...

 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 arrow green14 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 (ครั้งที่1 28/3/2565)  อ่านรายละเอียด....