HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนยุทธศาสตร์

Written by Super User
Hits: 4256

แผนยุทธศาสตร์

arrow wiolet 12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2558-2562  Read more...

******ปัจจุบันยกเลิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559   โดยให้ใช้  "แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี"  เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น***

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาตร์

arrow wiolet 12 ประกาศ เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อ่านรายละเอียด...