HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การตรวจสอบภายใน

Written by Super User
Hits: 603

arrow green14 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อ่านรายละเอียด...

arrow green14 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน อ่านรายละเอียด...

arrow green14 รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียด...

arrow green14 รายงานผลการตรวจสอบภายใน (หน่วยงานย่อย) องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียด...