HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปี

Written by Super User
Hits: 2170

148767 รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2566  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อ่านรายละเอียด...

             -  แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 (pdf)  itaclike

              - แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566  (Excel)