HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

Written by Super User
Hits: 2730

148767  ผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 อ่านรายละเอียด...

148767  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 อ่านรายละเอียด...

148767 ผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 อ่านต่อ..

148767  บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านรายละเอียด...