HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Written by Super User
Hits: 1998

arrow-green14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566  รายละเอียด

arrow-green14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565  รายละเอียด

arrow-green14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564   รายละเอียด

arrow-green14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 รายละเอียด

  อ้างอิง แผนปฎิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อ่านรายละเอียด..

arrow-green14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 รายละเอียด..

arrow-green14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 รายละเอียด..