HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ประวัติหน่วยงาน

Written by Super User
Hits: 4768

logo abt

     ตำบล เป็นหน่วยการปกครองที่สำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาค และด้วยเหตุที่เป็นชุมชนที่ มีขนาดเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ รัฐบาลจึงได้มุ่งส่งเสริมให้องค์กรประชาชน คือ สภาตำบล ได้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการในตำบล มากขึ้น โดยได้ออกพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีฐานะการคลังระดับหนึ่ง เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” หรือ “อบต.”สภาตำบลปราสาททอง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า 308 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้เมือพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา (มีผล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ) เนื่องจากมีรายได้ครบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 26 คน และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ในปี พ.ศ. 2552

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาแล้ว จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ท่านแรก 148744  นายวิเชียร ผลเจริญ
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 มาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่งกำนันตำบลปราสาททอง

ท่านที่สอง 148744  นายวรวิทย์ รอบรู้เจน
ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2544 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2548 มาจากการเลือกตั้ง

ท่านที่สาม  148744  นายสงวน จารัตน์
ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 มาจากการเลือกตั้ง

ท่านที่สี่ 148744 นายคำรณ พูนชัย
ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2552 ถึง 5 กันยายน 2556 และ ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน (มาจากการเลือกตั้ง)

*****ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า 308) อ่านรายละเอียด.....