HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

Written by Super User
Hits: 2199

หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ใช้หลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ดังนี้

1006530ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

 

อ้างอิง:  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544  อ่าน......

 

  

1006530ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 

หมวด 6 การย้าย (ข้อ 154 - ข้อ 163) 51         หมวด 7 การโอน (ข้อ 164 - ข้อ 178) 54 อ่านเพิ่มเติม...

1006530ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2564          ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564  ส่วนที่ 4 การคัดเลือก 

                                                                                ส่วนที่ 1 การสอบแข่งขัน (ข้อ 56-66 )

                                                                                ส่วนที่ 2  การคัดเลือกที่มีกรณีพิเศษ (ข้อ 77-85)

                                                                                ส่วนที่ 3 การสอบคัดเลือก (ข้อ 86-101) 

                                                                                 ส่วนที่ 4 การคัดเลือก (ข้อ102-108)

                                                              ****อ่านรายละเอียด....

 

 

download (1)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 73) พ.ศ.2565  (การสรรหาบุคคลและการเลือกสรร)  อ่านรายละเอียด..

download (1) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69) พ.ศ.2564  (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) อ่านรายละเอียด...

download (1) ประกาศ  ก.อบต.จ.สร.หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564  คลิ๊กอ่าน ...

download (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 67) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563  อ่านเพิ่มเติม...

download (1) ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 คลิ๊กอ่าน..

download (1) ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 คลิ๊กอ่าน..