HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Written by Super User
Hits: 2738

imagesCA78C24Zประกาศ  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2567 อ่านรายละเอียด

 imagesCA78C24Zประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  พ.ศ. 2566  อ่านรายละเอียด

 

 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

“องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองมือใสใจสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

..................................

 

                   ข้าพเจ้า นายคำรณ  พูนชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่  ชาติ ศาสนา พระมากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการกระทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

                    และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระบุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ  ณ   วันที่  30  เดือน กันยายน    พ.ศ. 2565

คำรณ พูนชัย

(นายคำรณ  พูนชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง