HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

สถิติผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ 2567

Written by Super User
Hits: 33

ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567  

(1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567) 

148767 สถิติผู้รับบริการ ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ผ่านระบบ (E-Service)   

ตุลาคม 2566

(ราย)

พฤศจิกายน 2566

(ราย)

ธันวาคม 2566

(ราย)

มกราคม 2567

(ราย)

กุมภาพันธ์ 2567

(ราย)

มีนาคม 2567

(ราย)

เมษายน 2567

(ราย)

พฤษภาคม 2567

(ราย)

มิถุนายน 2567

(ราย)

กรกฎาคม 2567

(ราย)

สิงหาคม 2567

(ราย)

กันยายน 2567

(ราย)

รวมจำนวน

(ราย)

 ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี

 ไม่มี

 

148767 สถิติผู้รับบริการ เดินทางมา ณ จุดบริการ 

ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ งานร้องเรียน/ร้องทุกข์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

             เดือน                                        เรื่องทั่วไป เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  รวม   (ราย)
ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด (ราย)  ถนน,ท่อระบายน้ำ,สิ่งก่อสร้าง,สิ่งสาธารณูปการ (ราย)  เหตุรำคาญ/ความผิด ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ราย)  การกระทำผิดกฎหมาย/ข้อบัญญัติท้องถิ่น (ราย)
ตุลาคม 2566          
พฤศจิกายน 2566          
ธันวาคม 2566          
มกราคม 2567          
กุมภาพันธ์ 2567          
มีนาคม 2567          
เมษายน 2567          
พฤษภาคม 2567          
มิถุนายน 2567          
กรกฎาคม 2567          
สิงหาคม 2567          
กันยายน 2567          
             รวม          

 

148767 สถิติเด็กเล็กที่สมัครเข้ารับบริการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หมายเหตุ**จำนวนเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ปัจุจบัน)

           เดือน               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล (ราย)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด (ราย) รวมจำนวนเด็กเล็ก (ราย) 
 ตุลาคม 2566      
 พฤศจิกายน 2566      
 ธันวาคม 2566      
 มกราคม 2567      
 กุมภาพันธ์ 2567      
 มีนาคม 2567      
 เมษายน 2567      
 พฤษภาคม 2567      
 มิถุนายน 2567      
 กรกฎาคม 2567      
 สิงหาคม 2567      
 กันยายน 2567