HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

นโยบาย No Gift Policy

Written by Super User
Hits: 301

ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อ่านรายละเอียด...

ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    อ่านรายละเอียด..

******************

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน   (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)  อ่านรายละเอียด...