HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.

Written by Super User
Hits: 761

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของอปท.

arrow wiolet 12เอกสารประกอบการบรรยายการจัดงานและจัดการแข่งขันกีฬา   อ่านรายละเอียด.

arrow wiolet 12เอกสารประกอบการบรรยายงานงบประมาณ อุดหนุน ช่วยเหลือ  อ่านรายละเอียด

arrow wiolet 12เอกสารประกอบการบรรยายระเบียบเบิกจ่าย ระเบียบบริหารงาน  อ่านรายละเอียด

arrow wiolet 12เอกสารประกอบการบรรยายระเบียบพัสดุ   อ่านรายละเอียด